Geloof

De Syrisch Orthodoxe Kerk ontleent haar Leer van de Goddelijke Inspiratie geopenbaard in de Heilige Schrift op de wijze zoals die door de Heilige Kerkvoorvaderen uitgelegd wordt, en van de Tradities die de Kerk van de Heilige Apostelen ontvangen heeft.Zij accepteert en onderschrijft de Geloofsovertuiging zoals die door de drie Heilige Oecumenische Concilies gedefinieerd wordt; Nicea (325), Konstantinopel (381) en Efese (431).

Mor Ignatius Aphrem II
Patriarch van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië

Zij gelooft:

† Dat God de Allerhoogste is, één in drie verschillende Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat deze drie hetzelfde zijn in elk opzicht.

† Dat de tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid uit de Hemel naar de aarde is neergedaald, in het lichaam van de Maagd heeft geleefd, van haar door de Heilige Geest een volkomen menselijk lichaam heeft aangenomen en op deze wijze de vleesgeworden God is geworden.
• Dat de Heer en Meester Jezus Christus volkomen God is en tegelijkertijd volkomen mens is,
• Dat Hij één Persoon en één Natuur is (voortkomend uit twee Naturen), zonder Zich te mengen of te verenigen of te versmelten of te veranderen.
• Dat de mensgeworden God gekruisigd is, stierf en begraven is. Bij dit alles heeft zijn Goddelijkheid Hem nooit verlaten, noch Zijn Lichaam noch Zijn Geest,
• Dat Hij op de derde dag is herrezen uit de dood en dat Hij hierdoor de mensheid gered heeft van de Dood, de Duivel en de Zonde, dat Hij naar de Hemel is opgevaren en dat Hij terug zal komen om de Wereld te berechten. De Kerk is in afwachting van zijn wederkomst.

† Dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Heilige Drie-eenheid alleen uit de Vader kan komen.

† In de opstanding van het lichaam met zijn ziel op het Dag des Oordeels wanneer Jezus Christus wederkomt. Eén ieder zal dan zijn toekomende loon ontvangen.

† Dat de Heilige Maria, de Maagd, van haar vader Joachim en haar moeder Anna geboren is in de Erfzonde.
• Zij is daarna gereinigd van de Erfzonde toen de Heilige Geest op haar is nedergedaald.
• Het Woord God leefde in haar lichaam en is uit haar geboren.
• Daarom is zij de Moeder van God (Theotokos).

† In de voorspraak van de Heiligen, de Martelaren en de glorievolle Rechtvaardigen.
• Zij vereert hun Relikwieën en zij viert hun feestdagen.
• Zij bidt voor de doden, waarbij Zij om de genade Gods vraagt en vergeving voor de doden.

De Kerk geeft de Zeven Heilige Sacramenten:
1. Het Doopsel,
2. De Heilige Myron,
3. De Eucharistie,
4. De Biecht,
5. De Ziekenzalving,
6. Het Huwelijk en
7. De Priesterwijding.