Aanmelden & Voorwaarden Madrashto

Vanaf madrashtojaar 2023/2024 hanteren we een gewijzigde aanmeldingsprocedure die volledig digitaal verloopt. We hebben een geïntegreerd betaalsysteem toegevoegd aan het online aanmeldformulier, zodat u de ouderbijdrage direct kunt betalen tijdens het invullen van het formulier. Dit maakt het proces efficiënter en gemakkelijker voor u.
Ga naar https://app.clubcollect.com/forms/nl/mariakerk-hengelo/madrashto23 om uw kind(eren) aan te melden en te betalen. Er kunnen per keer maximaal 3 kinderen tegelijk worden aangemeld.
Het aanmelden van het kind kan dit jaar tot en met zondag 9 juli 2023!

***Update: aanmelden voor madrashtojaar 2023/2024 is niet meer mogelijk.***

Let op: vul het aantal aan te melden kinderen in wanneer u de betaling wilt doen. Zie afbeelding:
Wilt u meer dan 3 kinderen aanmelden, rond dan eerst het formulier af, en start een nieuw formulier op om de overige kinderen aan te melden.

Een aanmelding is pas compleet als de betaling is uitgevoerd. Betaling in contanten is niet mogelijk.
Heeft u ondersteuning nodig of vragen over het aanmeldingsproces stuur dan een mail naar madrastomariakerk@gmail.com of vraag naar een van de commissieleden.

Aanvullende voorwaarden en regels van de madrashto Moeder Gods Mariakerk Hengelo

Om alles goed te laten verlopen en duidelijkheid te scheppen voor alle betrokken partijen zijn er voorwaarden opgesteld. De betrokken partijen hier zijn de Commissie madrashto/cultuur, de malfone, de ouderraad, de ouders en uiteraard de leerlingen. Het is belangrijk dat een ieder onderstaande voorwaarden respecteert en deze in acht neemt.

 1. De ouder(s) van de leerling dien(t)(en) lid te zijn van een van de volgende kerken in Hengelo; de Moeder Gods Mariakerk, Mor Yuhanon of Mor Augin.
 2. De eerste aanmelding bij de madrashto kan wanneer het kind in groep 4* zit van de basisschool.
 3. Elk madrashto-jaar dient een aanmeldingsformulier te worden ingevuld.
 4. Het aanmelden van het kind kan dit jaar tot en met zondag 9 juli 2023 (aanmelden voor madrashtojaar 2023/2024 is niet meer mogelijk)
 5. Bij inlevering van het aanmeldingsformulier dient ook meteen de eigen bijdrage online overgemaakt te worden.
  De eigen bijdrage bedraagt €25,- per leerling.
 6. Als de leerling na betaling van de ouderbijdrage niet meer de madrashto kan/wil bijwonen, kan de eigen bijdrage niet meer teruggevorderd worden. In dit geval kan de betreffende leerling  activiteiten die door de madrashto georganiseerd worden niet meer bijwonen.
 7. De leerling/ouder van de leerling dient zich bij verhindering van de leerling minstens een uur voor de aanvang van de les af te melden.
 8. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze elke week op de madrashto aanwezig zijn. Indien een leerling frequent afwezig is zonder kennisgeving en/of meer dan 5 keer opeenvolgend afwezig, volgt er een gesprek met de ouders. Dit kan leiden tot het weren van de leerling van de madrashto.
 9. Bij ongewenst of problematisch gedrag worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer het ongewenst of problematisch gedrag aanhoudt, kan dit leiden tot het weren van de leerling van de madrashto.
 10. Er wordt van de leerling op de zaterdag verwacht aansluitend bij de kerkdienst aanwezig te zijn.
 11. Tenminste 1x per kwartaal wordt er een nieuwsbrief uitgegeven, gemaild of gecommuniceerd in WhatsApp groepsappen met actuele informatie over de madrashto.
 12. De madrashto behoudt zich het recht voor om lesroosters, activiteiten en evenementen te wijzigen of te annuleren. Ouders en leerlingen worden dan op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.
 13. De madrashto kan, in overleg met de ouders, een evaluatiegesprek voeren aan het einde van het madrashto-jaar om de voortgang en betrokkenheid van de leerling te bespreken. Dit kan van invloed zijn op de herinschrijving voor het volgende madrashto-jaar.
 14. De madrashto behoudt zich het recht voor om bij ernstige schending van de voorwaarden en regels, of bij onaanvaardbaar gedrag dat de veiligheid of het leerproces van andere leerlingen in gevaar brengt, de betreffende leerling de toegang tot de madrashto te ontzeggen.
 15. Deze voorwaarden en regels kunnen te allen tijde worden aangepast of uitgebreid door de Commissie Madrashto Moeder Gods Mariakerk te Hengelo.

*Aanmelden basisschoolleerlingen groep 3
Halverwege het madrashtojaar 2022/2023 zijn we gestart met een pilot voor leerlingen van groep 3 op de basisschool, sedro qdom qadmoyo. Deze pilot bleek een succes en daarom hebben we besloten om vanaf nu ook aanmeldingen te accepteren voor leerlingen die komend schooljaar naar groep 3 gaan. Dus als uw kind volgend schooljaar naar groep 3 gaat, kan hij/zij ook worden aangemeld. We hebben plek voor maximaal 20 leerlingen. Als we het maximum aantal aanmeldingen overschrijden, krijgen de eerste 20 aanmeldingen voorrang.